Regler


§1

 1. Uniquecenter świadczy zajęcia  terapeutyczne według aktualnej oferty dostepnych zajęć.
 2. Oferta dostępna jest na stronie internetowej www.uniquecenter.pl.
 3. Uniquecenter zastrzega sobie prawo do zamiany Oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia.
 4. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie opiekuna (dalej 'Opiekuna') dziecka (dalej 'Dziecko').
 5. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla Dziecka, Opiekun ustala z Uniquecenter. W tym celu Opiekun zobowiązany jest do przekazania Uniquecenter wszelkich informacje dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka, oraz do nie zatajania przed Uniquecenter jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję Uniquecenter, co do możliwości przeprowadzenia zajęć.

§2

 1. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piatku w godzinach od 9.00 do 19.00, oraz w soboty w godzinach 9.00-14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Poza godzinami otwarcia centrum istnieje możliwość umówienia się na indywidualne godziny zajęć i przeprowadzenie wybranych zajęć terapeutycznych.
 3. Czas trwania zajęć uzależniony jest od ich rodzaju, przedział czasowy podany jest przy wykupieniu danych zajęć.
 4. Opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności Dziecka w Centrum w terminie ustalonym dla przeprowadzania zajęć. W przypadku nie usprawiedliwienia nie obecności lub nie odwołania zajęć, Opiekun będzie obciążany kwotą w wysokości 50% ceny za zajęcia.
 5. Opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż na dwa dni przed ich terminem. O planowanej nieobecności Opiekun może poinformować telefonicznie, sms lub osobiście.
 6. W przypadku turnusów terapeutycznych zostaje sporządzona odrębna umowa i warunki finansowe.
 7. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku na każdych zajęciach wygodnego, dostosowanego do wieku i wymagań Dziecka ubrania. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie Dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani Dziecku nie przysługują jakichkolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań Dziecka w trakcie zajęć.
 8. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
 9. W czasie zajęć opiekę nad Dzieckiem sprawuje Uniquecenter. W czasie przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad Dzieckiem zobowiązany jest zapewnić Opiekun.
 10. Opłaty za zajęcia są dokonane każdorazowo gotówką za odbyte zajęcia lub przelewem na podstawie wystawionej faktury za cykl zajęć. Opiekun jest obciążany opłatą za przeprowadzone zajęcia stosownie do aktualnego cennika i Oferty.