Co jest wyjątkowego w UniqueCenter?

Fi­lo­zo­fia re­ha­bi­li­ta­cji w Uni­qu­eCen­ter po­le­ga na in­te­gra­cji ho­li­stycz­ne­go po­dej­ścia Tra­dy­cyj­nej Me­dy­cy­ny Da­le­kow­schod­niej i proz­dro­wot­nych tra­dy­cji Za­cho­du łą­czą­cych w so­bie ory­gi­nal­ną kon­cep­cję na­tu­ro­pa­tii, me­dy­cy­ny nie­kon­wen­cjo­nal­nej i na­uko­wej me­dy­cy­ny za­chod­niej.

UNIQUECENTER powstało w 2009 roku. Zo­sta­ło za­ło­żo­ne przez małżeństwo rehabilitantów, państwo Hawryluk, którzy aktualnie są rodzicami 4 dzieci. Ich najstarsza córka Nell od urodzenia jest niepełnosprawna.
Od samego początku wyróżniało ich unikalne podejście do pacjenta i rodzica polegające między innymi na skupianiu się na możliwościach rozwojowych dzieci, a nie na ich deficytach.

„Jesteśmy przekonani, że rehabilitacja przeprowadzona przyjaźnie, z szacunkiem, w warunkach akceptacji i docenienia, budzi ciekawości swojego ciała i otwiera możliwości rozumienia ruchu, co dalej procentuje znacznie szybszym, łatwiejszym i lepszym rozwojem. W naszej pracy eliminujemy wszelkie techniki wywołujące znaczny stres u dziecka.”

Każde dziecko objęte naszą terapią, ma stworzony indywidualny program terapeutyczny, który realizujemy w określonym czasie. Pierwsze rezultaty, w zależności od wyzwań, bardzo często widoczne są już po 2-10 dniach.

Poszukując i próbując różnych rehabilitacyjnych rozwiązań dla własnego dziecka, zaczęliśmy na stałe korzystać z metod uznanych i docenianych na całym świecie.
Nasi terapeuci przygotowani są wielokierunkowo, co przede wszystkim daje im łatwość oceny możliwości każdego pacjenta, dobór najwłaściwszej metodyki oraz wyczucie procesu w pracy zespołowej.

Metody wiodące:

Neurofunkcjoalna rehabilitacja ruchowa - łącząca w sobie wiele technik stymulacji układu nerwowego, zmysłów i funkcjonalnego ruchu, dobierana zawsze indywidualnie do potrzeb i możliwości dzieci.

Temprana -neurorefleksologia twarzy- polegająca na głębokich masażach twarzy, przygotowujących do stymulacji zalecanych punktów nerwowych, neuronaczyniowych i akupunkturowych na twarzy. Uzupełniona o stymulację dłoni i stóp daje dużą dawkę neurologicznych bodźców.
Tomatis ® - stymulacja słuchowa wykorzystująca drogę powietrzną i kostną, dla efektywniejszej, intensywniejszej, a zarazem nie inwazyjnej i łatwej stymulacji układu nerwowego.

Mikropolaryzacja wg prof Sheliakina ®- uznana w krajach skandynawskich i Rosji, nieinwazyjna metoda stymulacji córy mózgowej oraz rdzenia kręgowego prądem o mikronatężeniu. Schematy stworzone przez profesora pozwalają na precyzyjną stymulację obszarów mózgowych i „pobudzenie” ich do działania. Prowadząc tą terapie od 2015 roku możemy zdecydowanie stwierdzić, że u 90 % pacjentów przynosi bardzo dobre rezultaty.

Rehabilitacja w kombinezonach therasuit/Spisersuit ®- jest to metoda wspomagająca rehabilitację ruchową, oparta na technologii zapewnienia ciału ciągłego bodźca proprioreceptywnego, stworzonej pierwotnie dla kosmonautów przebywających w stanie ciągłej bezwładności.
I innych :
FDM, Bowtech, Integracja Odruchów Niemowlęcych, Feldenkraise, Neurologopedia, Terapia ręki, Padovan, i wiele innych

Najważniejsze dla nas jest holistyczne ( całościowe spojrzenie na pacjenta )
Wspieramy rodziców, dzieląc się z nimi informacjami, na które warto zwrócić uwagę, jak właściwe odżywianie i dieta, diagnostyka EEG, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny diagnostyka przetwarzania słuchowego i wiele innych kwestii.

W ubiegłym roku zostało zbudowany prototyp urządzenia do stymulacji przedsionkowego- błędnikowego, który aktualnie przechodzi testy i wkrótce trafi do rehabilitacji. Jest to nasze nowatorskie urządzenia mające służyć dzieciom głównie z uszkodzeniami neurologicznymi by zapewnić odpowiednia stymulację układu nerwowego przy braku pionizacji.

Od­no­to­wu­jąc cią­głą po­pra­wę sta­nu zdro­wia na­szych pod­opiecz­nych, je­ste­śmy prze­ko­na­ni, iż suk­ce­sy ja­kie osią­ga­my po­le­ga­ją na od­po­wied­nim do­bo­rze tech­nik z sze­ro­kie­go spek­trum me­tod od­po­wia­da­ją­cych in­dy­wi­du­al­nym po­trze­bom pa­cjen­ta.