Regulamin

§1

 1. Uni­qu­ecen­ter świad­czy za­ję­cia te­ra­peu­tycz­ne we­dług ak­tu­al­nej ofer­ty do­step­nych za­jęć.
 2. Ofer­ta do­stęp­na jest na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.uni­qu­ecen­ter.pl.
 3. Uni­qu­ecen­ter za­strze­ga so­bie pra­wo do za­mia­ny Ofer­ty w każ­dej chwi­li, w szcze­gól­no­ści po­przez do­da­wa­nie lub re­zy­gno­wa­nie ze świad­cze­nia wy­bra­nych za­jęć, jak rów­nież po­przez wpro­wa­dza­nie mo­dy­fi­ka­cji cen za wy­ko­ny­wa­ne za­ję­cia.
 4. Za­ję­cia te­ra­peu­tycz­ne prze­pro­wa­dza­ne są na zle­ce­nie opie­ku­na (da­lej ’Opie­ku­na’) dziec­ka (da­lej ’Dziec­ko’).
 5. Za­kres oraz do­bór za­jęć te­ra­peu­tycz­nych dla Dziec­ka, Opie­kun usta­la z Uni­qu­ecen­ter. W tym ce­lu Opie­kun zo­bo­wią­za­ny jest do prze­ka­za­nia Uni­qu­ecen­ter wszel­kich in­for­ma­cje do­ty­czą­cych sy­tu­acji zdro­wot­nej Dziec­ka, oraz do nie za­ta­ja­nia przed Uni­qu­ecen­ter ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji mo­gą­cych mieć wpływ na de­cy­zję Uni­qu­ecen­ter, co do moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia za­jęć.

§2

 1. Ośro­dek jest czyn­ny od po­nie­dział­ku do piat­ku w go­dzi­nach od 8.30 do 18.00, z wy­łą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy.
 2. Po­za go­dzi­na­mi otwar­cia cen­trum ist­nie­je moż­li­wość umó­wie­nia się na in­dy­wi­du­al­ne go­dzi­ny za­jęć i prze­pro­wa­dze­nie wy­bra­nych za­jęć te­ra­peu­tycz­nych.
 3. Czas tr­wa­nia za­jęć uza­leż­nio­ny jest od ich ro­dza­ju, prze­dział cza­so­wy po­da­ny jest przy wy­ku­pie­niu da­nych za­jęć.
 4. Opie­kun ma pra­wo od­wo­łać za­ję­cia bez po­no­sze­nia do­dat­ko­wych kosz­tów, jed­nak nie póź­niej niż do go­dzi­ny 15:00 dzień przed ter­mi­nem za­jęć. O pla­no­wa­nej nie­obec­no­ści Opie­kun mo­że po­in­for­mo­wać ema­il lub sms a weekendy tylko sms. W przy­pad­ku re­zy­gna­cji po tym ter­mi­nie opie­kun ob­cią­ża­ny jest staw­ką 50% za za­ję­cia.
 5. Re­zy­gna­cja z za­jęć do­ty­czą­cych ca­łych tur­nu­sów sta­cjo­nar­nych. W przy­pad­ku od­wo­ła­nia tur­nu­su w ter­mi­nie od 5–1 dni przed pla­now­nym tur­nu­sem opie­kun po­kry­wa kosz­ty 15% ce­ny tur­nu­su. W przy­pad­kach lo­so­wych i re­zy­gna­cji z tur­nu­su pod­czas je­go tr­wa­nia, opie­kun po­kry­wa kosz­ty za wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia, plus 30% za nie­wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia.
 6. Opie­kun zo­bo­wią­zu­je się do za­pew­nie­nia Dziec­ku na każ­dych za­ję­ciach wy­god­ne­go, do­sto­so­wa­ne­go do wie­ku i wy­ma­gań Dziec­ka ubra­nia. Opie­kun ni­niej­szym przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, iż w trak­cie za­jęć te­ra­peu­tycz­nych, w za­leż­no­ści od ich ro­dza­ju, ubra­nie Dziec­ka mo­że ulec za­bru­dze­niu far­ba­mi lub in­ne­go ro­dza­ju ma­te­ria­ła­mi. Opie­ku­no­wi ani Dziec­ku nie przy­słu­gu­ją ja­kich­kol­wiek rosz­cze­nia w przy­pad­ku za­bru­dze­nia lub znisz­cze­nia ubrań Dziec­ka w trak­cie za­jęć.
 7. Opie­kun ma pra­wo być obec­ny na sa­li pod­czas za­jęć, jed­nak te­ra­peu­ta mo­że za­su­ge­ro­wać ko­niecz­ność opusz­cze­nia sa­li lub po­zo­sta­nia na za­ję­ciach je­śli podno­si to ja­kość za­jęć i efek­tyw­ność te­ra­pii.
 8. W cza­sie za­jęć opie­kę nad Dziec­kiem spra­wu­je Uni­qu­ecen­ter. W cza­sie przerw mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi za­ję­cia­mi opie­kę nad Dziec­kiem zo­bo­wią­za­ny jest za­pew­nić Opie­kun.
 9. Wszelkie dofinansowania z Fundacji/Innych instytucji, rozliczane są indywidualnie wg ustaleń i terminów narzuconych przez podmiot dofinansowujący. Wszelkie inne ustalenia mogą być realizowane za porozumieniem stron.
 10. Opła­ty za za­ję­cia są do­ko­na­ne każ­do­ra­zo­wo go­tów­ką za od­by­te za­ję­cia lub prze­le­wem na pod­sta­wie wy­sta­wio­nej fak­tu­ry za cykl za­jęć. Opie­kun jest ob­cią­ża­ny opła­tą za prze­pro­wa­dzo­ne za­ję­cia sto­sow­nie do ak­tu­al­ne­go cen­ni­ka i Ofer­ty.