Szkolenia

Jaki jest cel?

For­my szko­leń, któ­re ofe­ru­je­my ma­ja na ce­lu prze­ka­za­nie nie­zbęd­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści, aby móc sa­mo­dziel­nie wspie­rać roz­wój swo­je­go dziec­ka w do­mu. Sz­ko­le­nia kie­ru­je­my do ro­dzi­ców, opie­ku­nów jak row­nież te­ra­peu­tów.

Nasze szkolenia są przygotowane z najwyższa starannością

  • ma­ja ade­kwat­ne ni­ska ce­nę do ofe­ro­wa­ne­go pro­gra­mu szko­le­nia
  • ukła­da­nie są in­dy­wi­du­al­nie pod da­na oso­be lub gru­pe je­sli cho­dzi o czas, ob­szer­ność  ma­te­ria­łu, moż­li­wo­ści te­ra­peu­tycz­ne