Polityka prywatności

§ 1 : Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych jest UNIQUECENTER Ol­ga Haw­ry­luk, ad­res: ul. Sta­ni­sła­wa Chu­do­by 77 F, 03–287 War­sza­wa (da­lej: „UNIQUECENTER").

§ 2 : Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Chęt­nie po­mo­że­my Pań­stwu w kwe­stiach zwią­za­nych z ochro­ną da­nych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści udzie­li­my od­po­wie­dzi na wszel­kie py­ta­nia do­ty­czą­ce prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych. W tej spra­wie pro­si­my o na­pi­sa­nie wia­do­mo­ści na ad­res e-ma­il: cen­trum.te­ra­peu­tycz­ne­@u­ni­qu­ecen­ter.pl .

§ 3 : UNIQUECENTER pozyskuje dane osobowe

Za­sa­dy wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du fi­zjo­te­ra­peu­ty jest ure­gu­lo­wa­ne w usta­wie z dnia 25 wrze­śnie 2015 r. o za­wo­dzie fi­zjo­te­ra­peu­ty.
Na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy wy­ko­nu­je­my w UNIQUECENTER świad­cze­nia zdro­wot­ne. Zgła­sza­jąc się do nas wy­ra­ża­cie Pań­stwo chęć sko­rzy­sta­nia ze świad­czeń i w tym ce­lu:

 • do­bro­wol­nie prze­ka­zu­je­cie nam swo­je da­ne oso­bo­we, tak­że da­ne szcze­gól­nej ka­te­go­rii, to jest do­ty­czą­ce zdro­wia oraz, zgod­nie z po­wyż­szą usta­wą,
 • ma­my pra­wo wglą­du do Pań­stwa do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej oraz do uzy­ska­nia od podmio­tu udzie­la­ją­ce­go świad­czeń zdro­wot­nych peł­nej in­for­ma­cji w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 6 li­sto­pa­da 2008 r. o pra­wach pa­cjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pa­cjen­ta o sta­nie zdro­wia pa­cjen­ta, roz­po­zna­niu, pro­po­no­wa­nych me­to­dach dia­gno­stycz­nych, lecz­ni­czych, re­ha­bi­li­ta­cyj­nych, za­po­bie­gaw­czych i da­ją­cych się prze­wi­dzieć na­stęp­stwach po­dej­mo­wa­nych dzia­łań, w za­kre­sie nie­zbęd­nym do udzie­la­nych przez sie­bie świad­czeń zdro­wot­nych.

§ 4 : Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1. Ja­ko ad­mi­ni­stra­tor Pań­stwa da­nych oso­bo­wych, za­pew­nia­my Pań­stwu pra­wo do­stę­pu do tych da­nych, mo­że­cie Pań­stwo je rów­nież spro­sto­wać, żą­dać usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia.

 2. Mo­że­cie tak­że Pań­stwo sko­rzy­stać z upraw­nie­nia do zło­że­nia wo­bec UNIQUECENTER sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­nych oraz pra­wa do prze­no­sze­nia da­nych do in­ne­go ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych.

 3. Je­że­li chcie­li­by Pań­stwo sko­rzy­stać z któ­re­go­kol­wiek z tych upraw­nień, pro­si­my o kon­takt po­przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści ma­ilo­wej na ad­res: cen­trum.te­ra­peu­tycz­ne­@u­ni­qu­ecen­ter.pl .

 4. In­for­mu­je­my tak­że, że przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zo­ru­ją­ce­go prze­strze­ga­nie prze­pi­sów ochro­ny da­nych oso­bo­wych, czy­li do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych.

§ 5 : Konieczność podania danych osobowych

Po­da­nie ja­kich­kol­wiek da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne i za­le­ży od Pań­stwa de­cy­zji. Jed­nak­że po­da­nie da­nych oso­bo­wych (tak­że szcze­gól­nej) ka­te­go­rii jest ko­niecz­ne, aby udzie­lić Pań­stwu świad­czeń zdro­wot­nych zgod­nie z pro­wa­dzo­ną przez nas dzia­łal­no­ścią.

§ 6 : Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we zgod­nie z za­kre­sem na­szej dzia­łal­no­ści, co ozna­cza, że UNIQUECENTER prze­twa­rza da­ne oso­bo­we — w róż­nych ce­lach, jed­nak za­wsze zgod­nie z pra­wem. Po­ni­żej znaj­dą Pań­stwo wy­szcze­gól­nio­ne ce­le prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych wraz z pod­sta­wa­mi praw­ny­mi:
A. W ce­lu za­re­je­stro­wa­nia Pań­stwa na wi­zy­tę w UNIQUECENTER prze­twa­rza­my ta­kie da­ne oso­bo­we, jak: imię i na­zwi­sko, nu­mer te­le­fo­nu, e- ma­il, płeć, PESEL, da­ne do­ty­czą­ce zdro­wia.
Pod­sta­wą ta­kie­go prze­twa­rza­nia da­nych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Usta­wy o pra­wach pa­cjen­ta, co jest nie­zbęd­ne do udzie­le­nia świad­czeń przez UNIQUECENTER.
B. W ce­lu umoż­li­wie­nia świad­cze­nia usług zwią­za­nych z re­ha­bi­li­ta­cją prze­twa­rza­my ta­kie da­ne oso­bo­we, jak imię i na­zwi­sko, nu­mer te­le­fo­nu, płeć, ad­res za­miesz­ka­nia, PESEL, nu­mer ra­chun­ku ban­ko­we­go oraz da­ne do­ty­czą­ce zdro­wia.
Pod­sta­wą praw­ną ta­kie­go prze­twa­rza­nia da­nych jest Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 usta­wy o pra­wach pa­cjen­ta, któ­ry po­zwa­la nam ja­ko przed­się­bior­cy prze­twa­rzać da­ne oso­bo­we ko­niecz­ne do wy­ko­na­nia usług zwią­za­nych z ob­ję­ciem Pań­stwa fa­cho­wą i spe­cja­li­stycz­ną opie­ką zwią­za­ną z re­ha­bi­li­ta­cją oraz pro­wa­dzić do­ku­men­ta­cję me­dycz­ną.
C. W ce­lu umoż­li­wie­nia nam wy­ko­na­nia na­szych obo­wiąz­ków, gdyż ja­ko przed­się­bior­ca pro­wa­dzi­my tak­że księ­gi ra­chun­ko­we oraz spo­czy­wa­ją na nas obo­wiąz­ki po­dat­ko­we .
Pod­sta­wą praw­ną ta­kie­go prze­twa­rza­nia da­nych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 usta­wy z dnia 29 wrze­śnia 1994 r. o ra­chun­ko­wo­ści, któ­ry po­zwa­la nam ja­ko przed­się­bior­cy prze­twa­rzać Pań­stwa da­ne oso­bo­we w związ­ku z np. wy­sta­wiać ra­chun­ki za wy­ko­na­ne przez nas usłu­gi, co mo­że się wią­zać z ko­niecz­no­ścią prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych.
D. W ce­lach mar­ke­tin­go­wych, np. po­przez in­for­mo­wa­nie Pań­stwa o pla­no­wa­nych tur­nu­sach re­ha­bi­li­ta­cyj­nych.
ich ana­li­zę oraz wią­za­nie z in­ny­mi in­for­ma­cja­mi o To­bie. Ce­lem ta­kie­go prze­twa­rza­nia Two­ich da­nych jest przede wszyst­kim do­sto­so­wa­nie kie­ro­wa­nych do Cie­bie ko­mu­ni­ka­tów do Two­ich po­trzeb.
Pod­sta­wą praw­ną ta­kie­go prze­twa­rza­nia da­nych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, któ­ry po­zwa­la nam np. wy­sy­łać do Pań­stwa ko­re­spon­den­cję.
E. W ce­lu za­pew­nie­nia so­bie roz­li­czal­no­ści, któ­rej wy­ma­ga od nas RODO, np. re­je­stru osób,któ­re zgło­si­ły sprze­ciw zgod­nie z RODO, prze­twa­rza­my ta­kie da­ne oso­bo­we, jak imię i na­zwi­sko, ad­res e-ma­il, po­nie­waż prze­pi­sy RODO na­kła­da­ją na nas okre­ślo­ne obo­wiąz­ki do­ku­men­ta­cyj­ne dla wy­ka­za­nia zgod­no­ści i roz­li­czal­no­ści, oraz je­że­li zgło­si­cie Państw np. sprze­ciw wo­bec prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych do ce­lów in­for­mo­wa­nia o usłu­gach, mu­si­my wie­dzieć, wo­bec ko­go nie sto­so­wać na­szych dzia­łań, po­nie­waż so­bie te­go nie ży­czy.
Pod­sta­wą praw­ną ta­kiego prze­twa­rza­nia da­nych jest po pierw­sze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, któ­ry po­zwa­la prze­twa­rzać da­ne oso­bo­we, je­że­li ta­kie prze­twa­rza­nie jest ko­niecz­ne do wy­wią­za­nia się przez Ad­mi­ni­stra­tora Da­nych Oso­bo­wych z obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z pra­wa; po dru­gie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, któ­ry po­zwa­la prze­twa­rzać da­ne oso­bo­we, je­że­li tym spo­so­bem Ad­mi­ni­stra­tor Da­nych Oso­bo­wych re­ali­zu­je swój praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res.
F. W ce­lu usta­le­nia, do­cho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi prze­twa­rza­my ta­kie da­ne oso­bo­we, jak imię i na­zwi­sko (je­że­li na­zwi­sko zo­stało po­da­ne) lub ewen­tu­al­nie fir­mę, ad­res za­miesz­ka­nia (je­że­li zo­stał po­da­ny), nu­mer PESEL lub nu­mer NIP (je­że­li zo­stał po­da­ny), ad­res e-ma­il, IP, nu­mer zle­ce­nia.
Pod­sta­wą praw­ną ta­kie­go prze­twa­rza­nia da­nych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, któ­ry po­zwa­la prze­twa­rzać da­ne oso­bo­we w ce­lu re­ali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su (w tym przy­pad­ku in­te­re­sem Spół­ki jest po­sia­da­nie da­nych oso­bo­wych, któ­re po­zwo­lą usta­lić, do­cho­dzić lub bro­nić się przed rosz­cze­nia­mi, w tym klien­tów i osób trze­cich);
G. W ce­lu ad­mi­ni­stro­wa­nia stro­ną in­ter­ne­to­wą prze­twa­rza­my ta­kie da­ne oso­bo­we, jak ad­res IP, da­ta i czas ser­we­ra, in­for­ma­cje o prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej, in­for­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym — da­ne te są za­pi­sy­wa­ne au­to­ma­tycz­nie w tzw. lo­gach ser­we­ra, przy każ­do­ra­zo­wym ko­rzy­sta­niu ze stro­ny na­le­żą­cej do UNIQUECENTER. Ad­mi­ni­stro­wa­nie stro­ną in­ter­ne­to­wą bez uży­cia ser­we­ra i bez te­go au­to­ma­tycz­ne­go za­pi­su nie by­ło­by moż­li­we. Pod­sta­wą praw­ną ta­kie­go prze­twa­rza­nia da­nych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, któ­ry po­zwa­la prze­twa­rzać da­ne oso­bo­we, je­że­li tym spo­so­bem UNIQUECENTER re­ali­zu­je swój praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (w tym przy­pad­ku in­te­re­sem Spół­ki jest ad­mi­ni­stro­wa­nie stro­ną in­ter­ne­to­wą);

§ 7 : Odbiorcy danych osobowych

 1. UNIQUECENTER dba o po­uf­ność Pań­stwa da­nych. Z uwa­gi na ko­niecz­ność za­pew­nie­nia od­po­wied­niej ja­ko­ści ofe­ro­wa­nych usług, np. w za­kre­sie in­fra­struk­tu­ry in­for­ma­tycz­nej, czy re­ali­za­cji nie­któ­rych świad­czeń, Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­gą być prze­ka­zy­wa­ne na­stę­pu­ją­cym ka­te­go­riom od­bior­ców:
  a) podmio­tom współ­pra­cu­ją­cym z UNIQUECENTER w ce­lu za­pew­nie­nia świad­cze­nia naj­wyż­szej ja­ko­ści usług na Pań­stwa rzecz,
  b) do­staw­com usług za­opa­tru­ją­cych UNIQUECENTER w roz­wią­za­nia tech­nicz­ne oraz or­ga­ni­za­cyj­ne, umoż­li­wia­ją­ce świad­cze­nie usług na Pań­stwa rzecz (w szcze­gól­no­ści do­staw­com usług te­le­in­for­ma­tycz­nych, do­staw­com wy­ro­bów, np. apa­ra­tów słu­cho­wych, fir­mom ku­rier­skim i pocz­to­wym,
  c) podmio­tom świad­czą­cym usłu­gi praw­ne na na­szą rzecz – je­dy­nie w za­kre­sie, w ja­kim ewen­tu­al­nie mo­że­cie Pań­stwo wy­stą­pić z rosz­cze­nia­mi wo­bec UNIQUECENTER.

 2. Po­nad­to jest moż­li­we w związ­ku z obo­wiąz­kiem praw­nym na­ło­żo­nym na UNIQUECENTER na pod­sta­wie wła­ści­we­go prze­pi­su pra­wa lub de­cy­zji wła­ści­we­go or­ga­nu bę­dzie­my mu­sie­li prze­ka­zać Pań­stwa da­ne oso­bo­we rów­nież in­nym podmio­tom, czy to pu­blicz­nym czy pry­wat­nym.

§ 8 : Pliki cookies

 1. UNIQUECENTER, po­dob­nie jak in­ne podmio­ty wy­ko­rzy­stu­je tzw. pli­ki co­okies, czy­li krót­kie in­for­ma­cje tek­sto­we, za­pi­sy­wa­ne na kom­pu­te­rze, te­le­fo­nie lub in­nym urzą­dze­niu oso­by ko­rzy­sta­ją­cej z na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej. Pli­ki te mo­gą być od­czy­ty­wa­ne przez nasz sys­tem, a tak­że przez sys­te­my na­le­żą­ce do in­nych podmio­tów, z któ­rych usług ko­rzy­sta­my (np. Fa­ce­bo­oka, Go­ogle­’a).

 2. Zgo­da na wy­ko­rzy­sta­nie pli­ków co­okies jest wy­ra­ża­na za po­mo­cą usta­wień prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej. Je­że­li nie wy­ra­ża­nie Pań­stwo zgo­dy na wy­ko­rzy­sty­wa­nie przez UNIQUECENTER tych pli­ków, po­win­ni­ście Pań­stwo zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki w od­po­wied­ni spo­sób lub zre­zy­gno­wać ko­rzy­sta­nia z na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej. Jed­no­cze­śnie uprzej­mie in­for­mu­je­my, że wy­łą­cze­nie lub ogra­ni­cze­nie ob­słu­gi pli­ków co­okies mo­że spo­wo­do­wać dość po­waż­ne trud­no­ści w ko­rzy­sta­niu z na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej.

 3. W ja­kich ce­lach stro­na in­ter­ne­to­wa UNIQUECENTER ko­rzy­sta z pli­ków co­okies? Ko­rzy­sta­my z pli­ków co­okies w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:
  A. Pli­ki „co­okie­s” uży­wa­ne są w ce­lu do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji i urzą­dze­nia użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych.
  B. Pli­ki te umoż­li­wia­ją za­pi­sa­nie wy­bo­rów użyt­kow­ni­ka co do ję­zy­ka, prze­glą­dar­ki, usta­wień wy­bra­nych ele­men­tów stro­ny in­ter­ne­to­wej czy re­zy­gna­cji z pro­fi­lo­wa­nych re­klam, a tak­że za­pi­sa­nie in­for­ma­cji o lo­ka­li­za­cji użyt­kow­ni­ka.
  C. Uży­wa­ne są rów­nież w ce­lu two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, któ­re po­ma­ga­ją zro­zu­mieć w ja­ki spo­sób użyt­kow­nik ko­rzy­sta ze stron in­ter­ne­to­wych co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i za­war­to­ści, z wy­łą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­ni­ka.
  D. Pli­ki „co­okie­s” po­ma­ga­ją też za­pew­nić spraw­ne dzia­ła­nie stron in­ter­ne­to­wych, w tym ba­da­nie wy­daj­no­ści stron in­ter­ne­to­wych.
  E. Pli­ki „co­okie­s” są tak­że wy­ko­rzy­sty­wa­ne do iden­ty­fi­ko­wa­nia, któ­re re­klamy użyt­kow­nik wy­świe­tlał, a tak­że do wy­świe­tla­na re­klam naj­traf­niej do­pa­so­wa­nych do ak­tyw­no­ści użyt­kow­ni­ka na stro­nach in­ter­ne­to­wych.

 4. Wie­le pli­ków co­okies ma dla nas cha­rak­ter za­no­ni­mi­zo­wa­ny — bez do­dat­ko­wych in­for­ma­cji, na ich pod­sta­wie nie je­ste­śmy w sta­nie zi­den­ty­fi­ko­wać Pań­stwa toż­sa­mo­ści.

 5. Pań­stwa prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa do­myśl­nie do­pusz­cza wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okies w Pań­stwa urzą­dze­niu, dla­te­go przy pierw­szej wi­zy­cie pro­si­my o wy­ra­że­nie zgo­dy na uży­cie co­okies.

§ 9 : Serwisy społecznościowe

 1. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej UNIQUECENTER po­sia­da pi­xel Fa­ce­bo­oka, któ­ry umoż­li­wia po­lu­bie­nie fan­pa­ge­’a UNIQUECENTER w tym ser­wi­sie pod­czas ko­rzy­sta­nia z wi­try­ny.

 2. Ko­rzy­sta­nie z fun­pa­ge Fo­ne­ti­ki na ser­wi­sie Fa­ce­bo­ok wią­że się z wy­ra­że­niem zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Fo­ne­ti­kę oraz Fa­ce­bo­ok’a.

§ 10 : Strona internetowa UNIQUECENTER

Ze stro­ny UNIQUECENTER mo­że­cie się Pań­stwo za po­mo­cą klik­nię­cia prze­nie­sie­nie się do na­stę­pu­ją­cych stron, któ­rych, któ­re­go nie je­ste­śmy ad­mi­ni­stra­to­rem:

§ 11 : Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że nie do­ko­nu­je­my zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji, w tym w opar­ciu o pro­fi­lo­wa­nie.

§ 12 : Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że Pań­stwa da­ne oso­bo­we nie są prze­ka­zy­wa­ne po­za Eu­ro­pej­ski Ob­szar Go­spo­dar­czy.

§ 13 : Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa nie prze­twa­rza­my Pań­stwa da­nych oso­bo­wych bez koń­ca, a je­dy­nie przez czas po­trzeb­ny do osią­gnię­cia ozna­czo­ne­go ce­lu. Po upły­wie te­go cza­su Pań­stwa da­ne oso­bo­we zo­sta­ną nie­od­w­ra­cal­nie usu­nię­te lub znisz­czo­ne.

 2. Je­śli ak­tu­al­nie nie ko­rzy­sta­cie Pań­stwo z na­szych usług, wte­dy je­dy­ną ope­ra­cją ja­kiej do­ko­nu­je­my na Pań­stwa da­nych jest prze­cho­wy­wa­nie, co jest spo­wo­do­wa­ne ko­niecz­no­ścią po­sia­da­nia hi­sto­rii ko­rzy­sta­nia z na­szych świad­czeń oraz wy­ni­ka z prze­pi­sów pra­wa, tj. usta­wy o pra­wach pa­cjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pa­cjen­ta.

 3. Je­że­li je­ste­ście Pań­stwo na­szy­mi pa­cjen­ta­mi, ozna­cza to, że da­ne oso­bo­we w niej za­war­te bę­dzie­my prze­cho­wy­wać zgod­nie z usta­wą wska­za­ną w punk­cie 1, tj., mak­sy­mal­nie przez 30 lat li­cząc od koń­ca ro­ku ka­len­da­rzo­we­go, w któ­rym udzie­lo­no ostat­nie­go świad­cze­nia.

 4. Da­ne prze­twa­rza­ne na po­trze­by ra­chun­ko­wo­ści oraz po­dat­ko­we prze­twa­rza­my przez 5 lat li­czo­nych od koń­ca ro­ku ka­len­da­rzo­we­go, w któ­rym po­wstał obo­wią­zek po­dat­ko­wy.

 5. Je­że­li wy­ra­zi­li Pań­stwo zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych w ce­lach prze­sy­ła­nia in­for­ma­cji o dzia­łal­no­ści UNIQUECENTER i ofe­ro­wa­nych usłu­gach, prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we od chwi­li wy­ra­że­nia zgo­dy do jej cof­nię­cia.

 6. Po­nad­to w przy­pad­ku moż­li­wo­ści zgło­sze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń wo­bec UNIQUECENTER, prze­cho­wu­je­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we do mo­men­tu upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia.

 7. Po upły­wie wy­żej wy­mie­nio­nych okre­sów Two­je da­ne są usu­wa­ne lub pod­da­wa­ne ano­ni­mi­za­cji.

§ 14 : Postanowienia końcowe

 1. W za­kre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym ni­niej­szą Po­li­ty­ką pry­wat­no­ści obo­wią­zu­ją prze­pi­sy z za­kre­su ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

 2. Ni­niej­sza Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści obo­wią­zu­je od dnia 25.05.2018 r.