Regulamin

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podanie danych, o które prosimy w treści formularza jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania naszej pracy na najwyższym poziomie. Oprócz danych niezbędnych do zarejestrowania uczestnika na turnus potrzebujemy informacji na temat jego zdrowia. Jednocześnie zapewniamy, że dane, które przetwarzamy są chronione w sposób zapewniający zachowanie poufności.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez UNIQUECENTER:

Uprzejmie informujemy, że UNIQUECENTER prowadzone przez Olgę Hawryluk przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO oraz z przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest UNIQUECENTER Olga Hawryluk (dalej: UNIQUECENTER), ul. Chudoby nr 77F, 03-287 Warszawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych celach i na następujących podstawach:
  a. na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej, co uzasadnione jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz – w zakresie danych dotyczących zdrowia art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w celu realizacji usług, które świadczymy;
  b. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, co uzasadnione jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celach marketingowych, np. aby zaproponować Państwu udział w kolejnym turnusie rehabilitacyjnym lub gdy zamierzamy umieścić na naszej stronie internetowej informacje na temat odbytych już turnusów;
  c. na podstawie zawartej umowy o usługę turnusową, co uzasadnione jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celach niezbędnych do realizacji tej umowy; do celu tego zaliczamy także konieczność zapewnienia rozliczeń z podmiotami finansującymi turnus, którymi najczęściej są fundacje;
  d. na podstawie przepisów prawa, co jest uzasadnione art. 9 ust. 2 lit. h, w celu realizacji naszej działalności, to jest udzielania świadczeń zdrowotnych;
  e. na podstawie przepisów prawa, co uzasadnione jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, np. prowadzenia rachunkowości i realizacji obowiązku podatkowego,
  f. na podstawie zawartej umowy, co uzasadnione jest art. 6 ust. 1 lit. b w zw z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, np. zapewnienia rozliczalności z obowiązków wynikających z RODO.
 3. UNIQUECENTER przetwarza dane wrażliwe jedynie w zakresie prowadzonej działalności i w możliwie najbardziej ograniczonym zakresie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez UNIQUECENTER jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji świadczonych usług.
 5. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie.
 6. UNIQUECENTER dba o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług Państwa dane mogą być przekazane innym odbiorcom (np. Fundacje finansujące pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne). W takich przypadkach dbamy o to, by dane zostały przekazane w możliwie najbardziej ograniczonym zakresie.
 7. UNIQUECENTER nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.
 8. UNIQUECENTER przechowuje Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usług, które świadczymy. Poza tym możemy przetwarzać dane osobowe do końca upływu okresów przedawnienia roszczeń. W pozostałych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okresy wymagane przepisami prawa. Dane osobowe po upływie ww. okresów zostaną usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone.
 9. UNIQUECENTER umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli jest ona podstawą przetwarzania.
 10. UNIQUECENTER informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 11. UNIQUECENTER nie dokonuje profilowania danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób fizycznych.
 12. UNIQUECENTER zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. W stosunku do plików komputerowych UNIQUECENTER stosuje metody logowania się i haseł dostępu. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane znajdują się w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.