Pomoc dla Ukrainy

Nasze centrum oferuje bezpłatne konsultacje dla dzieci niepełnosprawnych przybywających z objętej wojną Ukrainą (status uchodźcy z Ukrainy).

Aby się zapisać

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny w języku Ukraińskim i Rosyjskim wypełnić i przesłać mailem. W odpowiedzi wyślemy ci dostępne terminy i informacje o możliwych terapiach.


Наш центр пропонує безкоштовну консультації для дітей з обмеженими можливостями, які приїхали із охопленої війною України (статус біженця з України).

Щоб зареєструватися

Будь ласка, завантажте форму заявки українською та російською мовами, заповніть її та надішліть онлайн. У відповідь ми надішлемо вам вільні дати та інформацію про можливі терапії.


Наш центр предлагает бесплатную консультации для детей с ограниченными возможностями, приехавших из охваченной войной Украины (статус беженца из Украины).

Чтобы зарегистрироваться

Пожалуйста, скачайте форму заявки на украинском и русском языках, заполните ее и отправьте онлайн. В ответ мы вышлем вам свободные даты и информацию о возможных терапиях.


+48-604-612-401